Algemene verkoopsvoorwaarden KV Oostende NV


Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken steeds een geheel uit met onze aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten.

Alleen deze voorwaarden zijn geldig en wij verwerpen alle met deze voorwaarden strijdige bedingen, uitgaande van de klanten, ook wanneer
zij zouden voorkomen op hun eigen orderbevestigingen, bestellingen, enz.

Onze facturen zijn contant aan onze maatschappelijke zetel betaalbaar, zonder korting, en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij
anders vermeld op de factuur of de overeenkomst die erop betrekking heeft. Er mogen geen afhoudingen noch compensaties gebeuren op de
factuurbedragen.

Het aanvaarden van wisselbrieven, cheques of handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing mee en maakt evenmin dat schulden
haalbaar worden.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest
verschuldigd zijn pro rata temporis van 1% per maand.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en onverminderd
de hierboven vermelde interest, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,
onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat.

Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en dit bij
een ter post aangetekend schrijven.

De door ons geleverde goederen (o.a. abonnementen, tickets voor wedstrijden, loge- en business-seat tickets, parkeerkaarten, enz.) worden
slechts eigendom van de klant, wanneer deze al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inzonderheid de integrale betaling van de prijs
(inclusief kosten en lasten en meer interesten en schadevergoeding ingevolge laattijdige betaling), is nagekomen. Tot op dat ogenblik is hij niet
gerechtigd de goederen te vervreemden, te verwerken, te verbruiken, met andere zaken te vermengen, in pand te geven of er anderszins over
te beschikken. Zolang de klant geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden kunnen plaatshebben gedurende of ter gelegenheid van de wedstrijd
waarvoor een ticket is afgeleverd. Door het aanvaarden van het ticket ziet de drager af van alle verhaal tot verantwoordelijkheid tegen de
organisator. De bezitter van het ticket verbindt zich ertoe, onder straf van vervolging, zich te schikken naar het RIO (Reglement van Inwendige
Orde) dat is aangebracht bij de ingangen van het stadion. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs zij hoofdelijk en
ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

KV Oostende kan ten allen tijde een namenlijst opvragen voor alle tickets die aan desbetreffende klant werden bezorgd.

De door ons geleverde diensten worden slechts definitief verworven door de klant, wanneer deze al zijn verplichtingen uit de overeenkomst,
inzonderheid de integrale betaling van de prijs (inclusief kosten en lasten en meer interesten en schadevergoeding ingevolge laattijdige
betaling), is nagekomen.

Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomsten, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KV OOSTENDE NV
exclusief bevoegd.

CLAUSULE OPNAME COMMERCIËLE CONTRACTEN CLUBS PRO LEAGUE

“De Sponsor stemt in met alle verplichtingen die de Club (zullen) worden opgelegd in het kader van de Pro League, KBVB, UEFA of FIFA. De
Sponsor verbindt zich ertoe de reglementen van deze instanties te eerbiedigen. Zo ziet de Sponsor af van enige vergoeding of compensatie
opzichtens de Club en deze instanties, indien zij door een verplichting, beslissing of reglement van de Pro League, KBVB, UEFA of FIFA, of, … de Club niet in staat is huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren.”

AANPLAKTAKS

“Titel IX, artikel 188 v/h Wetboek Diverse Rechten en Taksen stelt dat een taks gevestigd wordt op alle om ’t even welke plakbrieven die voor
het publiek zichtbaar zijn en waarvan de oppervlakte groter is dan 1 vierkante meter.

De wet laat toe dat de club en de sponsor het aangeven van de taks en de betaling vrij onder elkaar regelen. Huidige overeenkomst/contract bepaald dat KV Oostende de nodige administratieve stappen zal ondernemen tot de aangifte en de betaling van de taks”.